MY MENU

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

หัวข้อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ,วัน เวลา และสถานที่ทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลี ครั้งที่ 11 (Point System for Recruitment of Foreign Workers)
ผู้เขียน
관리자
วันที่สร้าง
29/04/2022
เนื้อหา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานที่

ทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลี ครั้งที่ 11 (Point System)

 

ผู้มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลี ครั้งที่ 11 สามารถดูรายละเอียดจากด้านล่างนี้

  1. การทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลี

    o วิธีการสอบ : สอบโดยใช้คอมพิวเตอร์(CBT)

    o วัน เวลา และสถานที่สอบ

       ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร : สอบด้วยคอมพิวเตอร์ (CBT)

                  เริ่มสอบตั้งแต่วันที่  9 พ.ค. ~ 18 ก.ค. 2565

         ศูนย์สอบอุดรธานี   : สอบด้วยคอมพิวเตอร์(CBT)

                เริ่มสอบตั้งแต่วันที่ 9 พ.ค. ~ 29 มิ.ย. 2565

    o  ผู้เข้าทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลีจะต้องปฏิบัติดังนี้

  - เตรียมเอกสารสมัครสอบและหนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการเข้าสอบ

  - ตรวจสอบรายชื่อ วันและเวลาสอบตามประกาศที่กำหนดก่อนเข้าสอบ

  - ผู้เข้าสอบที่ไม่มาตามวันเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถเข้าสอบได้

  - ห้ามนำอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์หรือเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ

  - ผู้เข้าสอบต้องมาก่อนเวลาสอบ ชั่วโมง เพื่อรับการชี้แจงก่อนการสอบ

 


รอบที่


ประชุม

เจ้าหน้าที่คุมสอบ


ลงทะเบียน

ผู้เข้าสอบ


อบรมก่อนสอบ

เวลาการสอบ

CBT(50 นาที)

  สอบทักษะ (1ชั่วโมง)

1

 

 

8.30 - 9.30

09.00 ~ 09.30

09.30 ~ 10.00

10.00 ~ 10.50

11.00 ~ 12.00

2

10.30 ~ 11.00

11.00 ~ 11.30

11.30 ~ 12.20

12.30 ~ 13.30

3

13.00 ~ 13.30

13.30 ~ 14.00

14.00  ~ 14.50

15.00 ~ 16.00

4

14.30 ~ 15.00

15.00 ~ 15.30

15.30 ~ 16.20

16.30 ~ 17.30

 

2. การสอบทักษะเบื้องต้น : สำหรับผู้ที่ได้คะแนนการสอบภาษาเกาหลี ตั้งแต่ 110 คะแนนเป็นต้นไปจาก 200  คะแนนเต็ม จะต้องเข้ารับการสอบทักษะเบื้องต้น (การชั่งน้ำหนัก,วัดส่วนสูงและตรวจสอบสายตาบอดสี)

แก้ไขข้อคิดเห็น

ป้อนรหัสผ่านของคุณเพื่อแก้ไขโพสต์

ลบความคิดเห็นลบโพสต์

ป้อนรหัสผ่านเพื่อลบโพสต์