MY MENU

การอาศัยในเกาหลี

การห้ามพำนักอาศัยอย่างผิดกฎหมาย
• ห้ามอาศัยอย่างผิดกฏหมายโดยเด็ดขาด, โดยเฉพาะคนรู้จักหรือคนที่พำนักผิดกฏหมายที่จะชักชวนไปทำงานด้วยอย่างผิดกฏหมายซึ่งมีผู้หลงเชื่อเป็นจำนวนมาก
• กรณีพำนักอาศัยอย่างผิดกฎหมาย การคุ้มครองสิทธิประโยชน์และภายใต้ข้อบังคับกฎหมายแรงงานไม่สามารถบังคับใช้ได้การเปลี่ยนที่ทำงาน

ลูกจ้างที่เข้าทำงานตามระบบอนุญาตการจ้างอีพีเอส กรณีเปลี่ยนสถานที่ทำงานตามความต้องการ,หนีออกจากงานและพำนักอย่างผิดกฎหมาย จะเรียกได้ว่าเป็นแรงงานที่ไม่ได้ลงทะเบียนถูกต้อง( คนผิดกฎหมาย)

กรณีการเปลี่ยนสถานที่ทำงานตามกฏหมายสามารถเปลี่ยนได้ไม่เกิน 3 ครั้ง, แต่ถ้าสาเหตุการเปลี่ยน 3 ครั้งเกิดจากนายจ้างสามารถเปลี่ยนได้อีกครั้ง 1 ครั้ง

หลังจากสิ้นสุดสัญญาว่าจ้าง จะต้องยื่นคำขอเปลี่ยนสถานที่ทำงานและรับการแนะนำงานใหม่ ภายใน 1เดือน ณ ศูนย์การจ้างงาน

เอกสารประกอบการยื่นคำขอเปลี่ยนสถานที่ทำงาน- แบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนสถานที่ทำงาน, สำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาบัตรต่างด้าว

เงื่อนไขการขอเปลี่ยนสถานที่ทำงานดังนี้
• กรณีนายจ้างยกเลิกสัญญาว่าจ้างหรือปฏิเสธการเซนต์สัญญาว่าจ้างด้วยเหตุผลอันควร
• กรณีหยุดกิจการ, ปิดกิจการ ฯลฯ ซึ่งไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้
• การถูกยกเลิกอนุญาตการจ้างแรงงานต่างชาติเนื่องจาก การถูกทำร้าย, ริดรอนสิทธิมนุษยชน, การจ่ายเงินเดือน เป็นต้น
• กรณีได้รับบาดเจ็บในการทำงานซึ่งถ้าทำงานต่อในสถานที่ทำงานเดิมไม่สามารถทำได้ แต่ยังมีความสามารถทำงานในสถานที่ทำงานอื่นได้

การเปลี่ยนประเภทงานต้องเปลี่ยนในประเภทงานเดียวกัน ไม่สามารถเปลี่ยนต่างประเภทงานได้

หลังจากยื่นคำขอการเปลี่ยนสถานที่ทำงาน จะต้องได้รับการแนะนำทำงานสถานที่ทำงานใหม่จากศูนย์การจ้างงานภายใน 2 เดือน

กรณีไม่สามารถได้ทำงานในสถานที่ใหม่ภายใน 2เดือน หลังจากยื่นคำขอ ณ ศูนย์การจ้างงาน หรือ ไม่ได้ยื่นคำขอเปลี่ยนงานภายใน1เดือนหลังจากสิ้นสุดสัญญาว่าจ้าง จะถูกดำเนินการว่าไม่อยู่ในทะเบียนคนหางาน (คนผิดกฎหมาย)
การเซ็นต์สัญญาว่าจ้าง

หลังจากทำงานได้ครบ 1ปี ควรพิจารณาเงื่อนไขของการทำงานจะทำอย่างไรให้ได้ประโชยน์สูงสุด ในการต่อสัญญาว่าจ้าง

ประสบการณ์ 1ปี ในการทำงาน ก็ถือเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการปรับขึ้นเงื่อนเดือนได้

ควรตรวจสอบเงื่อนไขในสัญญาว่าจ้างดังนี้
• 1 วันทำงานกี่ชั่วโมง
• เงินเดือนขั้นต่ำเท่าไหร่
• วันจ่ายเงินเดือนเมื่อไหร่
• มีที่พักให้หรือไม่
• การทำงานล่วงเวลา, การทำงานกะกลางคืนหรือการทำงานวันหยุด มีการคิดค่าแรงเท่าไร
• ในการรับค่าแรงให้มากขึ้นไม่ควรทำงานล่วงเวลาหรือทำงานในวันหยุดมากเกินไป จนทำให้สุขภาพไม่ดีได้ ควรทำงานอย่างเหมาะสมศูนย์ช่วยเหลือคนต่างชาติ

ที่มาและวัตถุประสงค์
• การปรับตัวที่ลำบากและการสื่อสารด้านภาษาของคนงานต่างชาติ
• การขาดทักษะที่จะทำบริหารจัดการด้านปัญหาต่างๆที่จะเกิดจากคนงานต่างชาติในสถานที่ทำงาน
• การให้ความช่วยเหลือปัญหาแก่แรงงานต่างชาติ, การใช้ชีวิตในเกาหลีและการเข้าใจด้านวัฒนธรรมเกาหลีเพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านการทำงานที่มีประสิทธิภาพและกระตุ้นการจ้างงาน

สามารถรับความช่วยเหลือได้ดังนี้
• รับคำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในขณะใช้ชีวิตในเกาหลี
• นอกเหนือจากให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา สามารถรับการเรียนรู้ด้านภาษาเกาหลีและวัฒนธรรมเกาหลี

จำนวนศูนย์ช่วยเหลือคนต่างชาติ
• ศูนย์ช่วยเหลือคนต่างชาติ : 8 สำนักงาน
• ศูนย์สาขาย่อย : 34 สาขา
(ค้นหา 1 ) - ศูนย์ช่วยเหลือคนต่างชาติ กรุณาคลิ๊ก : https://eps.hrdkorea.or.kr/h2/center/empSupCenter.do
(ค้นหา 2) – ศูนย์สาขาย่อย กรุณาคลิ๊ก :กรณีมีที่พักและอาหารให้,นายจ้างสามารถหักค่าใช้จ่ายบางส่วนจากลูกจ้างได้
• นายจ้างไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบเรื่องค่าที่พักและค่าอาหารฝ่ายเดียว
• หลังจากชำระค่าจ้างแก่ลูกจ้าง นายจ้างจะสามารถหักค่าที่พักหรืออาหารจากลูกจ้างได้ต่อเมื่อได้รับการยินยอมจากลูกจ้างเป็นหนังสือยอมรับการชำระค่าพักและอาหารแล้ว
อัตราการคิดค่าอาหารและค่าที่พัก