MY MENU

การอบรมเตรียมความพร้อมก่อนจัดส่ง

หลักการที่สำคัญ
• หน่วยงานจัดส่งดำเนินการอบรมแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจัดส่งแก่ผู้ที่ได้เซนต์สัญญาว่าจ้าง


รายละเอียดการอบรมและระยะ
•ภาษาเกาหลี 38 ชั่วโมงและวัฒนธรรมเกาหลี 7 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 45 ชั่วโมง
(การค้นหา 2) ชื่อสถานฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี :

รายชื่อสถานฝึกอบรมคนงาน