MY MENU

การจัดส่งไปทำงาน

การเตรียมการจัดส่ง
• หน่วยงานจัดส่งจะเตรียมความพร้อมด้านการจัดส่งที่ได้ระบุตามกำหนดการ เช่น ตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น


สิ่งที่ควรเตรียมก่อนเดินทางของลูกจ้าง
• สัญญาว่าจ้างและผลการตรวจสุขภาพ
• สำเนาหนังสือเดินทางใช้ในการสมัครทำประกันค่าใช้จ่ายเดินกลับประเทศ
• เตรียมค่าใช้จ่ายการสมัครประกันค่าใช้จ่ายเดินทางกลับประเทศ (ประมาณ 400,000 วอน)และประกันอุบัติเหตุ (ประมาณ 50,000 วอน)
• สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เดินทางจะต้องมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ไปส่ง พร้อมทั้งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ฝึกอบรมคนหางาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี