MY MENU

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

หัวข้อ
ประกาศรายชื่อ, วัน เวลาและสถานที่ทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลี ครั้งที่ 5 Point System for Recruitment of Foreign Workers (EPS-TOPIK CBT and SKILL TEST)
ผู้เขียน
ผู้ดูแลระบบ
วันที่สร้าง
15/06/2018
เนื้อหา

สวัสดีทุกท่าน ประกาศแจ้งชื่อ, วัน, เวลาและสถานที่ทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลี ครั้งที่5 Point System for Recruitment of Foreign Workers (EPS-TOPIK CBT and SKILL TEST)

ศูนย์กรุงเทพฯ เริ่มสอบ ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ~ วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 (22วัน)

ศูนย์อุดรธานี เริ่มสอบ ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ~ วันที่  24 กรกฎาคม 2561 (23วัน)

ข้อควรปฏิบัติในการเข้าทดสอบมีดังนี้

1. ผู้เข้าสอบไม่สามารถเปลี่ยนวัน, เวลาและสถานที่ทดสอบได้จากที่ได้กำหนดตามประกาศ

2. ผู้เข้าสอบจะไม่ได้รับอนุญาตเข้าสอบ ถ้าไม่มาตามเวลาที่กำหนด

   (ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าห้องเตรียมความพร้อมก่อนที่จะได้รับการทดสอบตามวันเวลาที่กำหนด)

3. ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน(หนังสือเดินทาง) หรือบัตรสมัครสอบมาเพื่อยืนยัน   

    ความถูกต้อง จึงจะอนุญาตให้เข้าทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลี

4. รอบการทดสอบมีดังนี้

   รอบ1 (09.00น. จะต้องมาก่อนเวลาอย่างน้อย 2 ชั่วโมง)

      (เวลาการสอบ : ข้อสอบการอ่าน 10.00 – 10.25 , ข้อสอบการฟัง 10.25 – 10.50 )

   รอบ2 (11.00น. จะต้องมาก่อนเวลาอย่างน้อย 2 ชั่วโมง)

      (เวลาการสอบ : ข้อสอบการอ่าน 11.30 – 11.55 , ข้อสอบการฟัง 11.55 – 12.20 )

   รอบ3 (13.30น. จะต้องมาก่อนเวลาอย่างน้อย 2 ชั่วโมง)

      (เวลาการสอบ : ข้อสอบการอ่าน 14.00 – 14.25 , ข้อสอบการฟัง 14.25 – 14.50 )

   รอบ4 (14.30น. จะต้องมาก่อนเวลาอย่างน้อย 2 ชั่วโมง)

      (เวลาการสอบ : ข้อสอบการอ่าน 15.30 – 15.55 , ข้อสอบการฟัง 15.55 – 16.20 )

5. ประกาศผลผู้สอบผ่านการคัดเลือกรอบแรก : วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561

    รายชื่อ,วันเวลา,สถานที่สอบและแผนที่สถานที่สอบสามารถตรวจสอบได้จากไฟล์ที่แนบมาด้วยนี้

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์


แก้ไขข้อคิดเห็น

ป้อนรหัสผ่านของคุณเพื่อแก้ไขโพสต์

ลบความคิดเห็นลบโพสต์

ป้อนรหัสผ่านเพื่อลบโพสต์