MY MENU

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

หัวข้อ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลี กรณีพิเศษ ครั้งที่ 25 (2 / 2562)
ผู้เขียน
관리자
วันที่สร้าง
04/10/2019
เนื้อหา

สวัสดีครับ ทุกท่าน
ผู้ที่สอบผ่าน จะต้องรายงานตัวสอบผ่านตามวันเวลาที่ประกาศของกรมการจัดหางาน ฝ่ายพิจารณาการจัดส่งตามระบบการอนุญาตการจ้างงานอีพีเอส หรือตรวจสอบรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ www.doe.go.th/overseas หรือ เพจอีพีเอส https://www.facebook.com/epstoea/
เอกสารการรายงานตัวมีดังต่อไปนี้
1. สำเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมแสดงฉบับจริง) จำนวน 2 ใบ (ถ่ายสี) (สำเนาให้มีความชัดเจนใกล้เคียงกับฉบับจริงเพื่อแสกนข้อมูล อายุหนังสือเดินทางต้องคงเหลือไม่น้อยกว่า 2ปี 6 เดือน ณ วันรายงานตัว ห้ามขีดเขียนใดๆกับบนสำเนาหนังสือเดินทาง)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน1ใบ
3. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1ใบ
4. สำเนาวุฒิการศึกษา (ถ้ามี) จำนวน 1ใบ
5. สำเนาหลักฐานประสบการณ์การทำงาน ฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ(ถ้ามี) จำนวน 1ใบ
6. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในประเทศไทย ซึ่งระบุชื่อผู้สมัครเท่านั้น จำนวน1ใบ
7. ผลการตรวจสุขภาพจากสถานพยาบาลที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมจัดหางาน ให้ตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งยื่นตรวจตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2562 (ฉบับจริง) เป็นต้นไป จำนวน1ชุด
8. รูปถ่ายสีขนาด 1.5 นิ้ว พื้นหลังสีขาว (ควรเป็นรูปถ่ายในคราวเดียวกันกับการสมัครสอบ) จำนวน 1ใบ
โดยเอกสารตามข้อ1-6 ให้ถ่ายเอกสารกระดาษเอ 4

รายชื่อผู้สอบผ่านสามารถตรวจสอบได้จากเอกสารรายชื่อที่ได้แนบมาด้วยนี้
ขอขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเว็บไซต์

แก้ไขข้อคิดเห็น

ป้อนรหัสผ่านของคุณเพื่อแก้ไขโพสต์

ลบความคิดเห็นลบโพสต์

ป้อนรหัสผ่านเพื่อลบโพสต์