MY MENU

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

หัวข้อ
ประกาศรายชื่อ, วัน เวลาและสถานที่ทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลี ครั้งที่ 6 Point System for Recruitment of Foreign Workers (EPS-TOPIK CBT and SKILL TEST)
ผู้เขียน
ผู้ดูแลระบบ
วันที่สร้าง
26/12/2018
เนื้อหา

สวัสดีทุกท่าน ประกาศแจ้งชื่อ, วัน, เวลาและสถานที่ทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลี ครั้งที่6 Point System for Recruitment of Foreign Workers (EPS-TOPIK CBT and SKILL TEST)

กำหนดการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ (CBT) สำหรับผู้สมัคร ณ ศูนย์สมัครกรุงเทพฯ (2,319 คน)

และ ศูนย์สมัครจังหวัดอุดรธานี (5,345 คน) เท่านั้น

ศูนย์กรุงเทพฯ เริ่มสอบ ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2562 ~ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 (20วัน)

สถานที่ : กระทรวงแรงงาน อาคารประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ชั้น 11 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ

- ลิงค์แผนที่ GoogleMap: https://goo.gl/maps/MDkRUQTCYE72

ศูนย์อุดรธานี เริ่มสอบ ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2562 ~ วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2562 (30วัน)

สถานที่ : ศูนย์ทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลีจังหวัดอุดรธานี อาคารพาณิชย์เลขที่ 131

หมู่ที่ 5 ถนนรอบเมือง ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

- ลิงค์แผนที่ Google Map : https://goo.gl/maps/i937JrpXc3q

ข้อควรปฏิบัติในการเข้าทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์มีดังนี้

1. ผู้เข้าสอบไม่สามารถเปลี่ยนวัน, เวลาและสถานที่ทดสอบได้จากที่ได้กำหนดตามประกาศ

2. ผู้เข้าสอบจะไม่ได้รับอนุญาตเข้าสอบ ถ้าไม่มาตามเวลาที่กำหนด

   (ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าห้องเตรียมความพร้อมก่อนที่จะได้รับการทดสอบตามวันเวลาที่กำหนด)

3. ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน(หนังสือเดินทาง) หรือบัตรสมัครสอบมาเพื่อยืนยัน   

    ความถูกต้อง จึงจะอนุญาตให้เข้าทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลี

4. รอบการทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์มีดังนี้

    - รอบ1 (09.30น. จะต้องมาก่อนเวลาอย่างน้อย 2 ชั่วโมง)

      (เวลาการสอบ : ข้อสอบการอ่าน 10.00 – 10.25 , ข้อสอบการฟัง 10.25 – 10.50 )

    - รอบ2 (11.00น. จะต้องมาก่อนเวลาอย่างน้อย 2 ชั่วโมง)

      (เวลาการสอบ : ข้อสอบการอ่าน 11.30 – 11.55 , ข้อสอบการฟัง 11.55 – 12.20 )

    - รอบ3 (13.30น. จะต้องมาก่อนเวลาอย่างน้อย 2 ชั่วโมง)

      (เวลาการสอบ : ข้อสอบการอ่าน 14.00 – 14.25 , ข้อสอบการฟัง 14.25 – 14.50 )

     - รอบ4 (15.00น. จะต้องมาก่อนเวลาอย่างน้อย 2 ชั่วโมง)

      (เวลาการสอบ : ข้อสอบการอ่าน 15.30 – 15.55 , ข้อสอบการฟัง 15.55 – 16.20 )


กำหนดการสอบด้วยข้อสอบรูปแบบกระดาษ (PBT)

สำหรับผู้ที่สมัครศูนย์รับสมัครจังหวัดนครราชสีมา (3,152 คน) และศูนย์รับสมัครจังหวัดลำปาง (2,386 คน)

กำหนดสอบ : วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562

รอบที่

เวลาอบรมก่อนสอบ

การสอบอ่าน

การสอบฟัง

หมายเหตุ

รอบเช้า

 9:00 ~ 10:00

10:00 ~ 10:25

10:25 ~ 10:50

 

รอบบ่าย

12:30 ~ 13:30

13:30 ~ 13:55

13:55 ~ 14:20

 

 

       o ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าสอบตามวันเวลาและศูนย์สอบที่ได้กำหนด, ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

        (รายชื่อวันเวลาและศูนย์ตรวจสอบได้จากไฟล์ที่แนบมาด้วยนี้)

     o เวลาการเข้าสอบ : รอบที่1 (เข้าห้องสอบก่อนเวลา 9.00น.), รอบที่2 (เข้าห้องสอบก่อนเวลา 12.30น.)

          หลังจากหมดเวลาเข้าห้องสอบแล้ว จะไม่สามารถเข้า,ออกห้องสอบได้

     o การประกาศห้องสอบ : จะประกาศแจ้งที่บอร์ดในแต่ละศูนย์สอบ

สถานที่สอบจังหวัดนคราชสีมา : โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา  12 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย   ตำบลหมื่นไวย 

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
- ลิงค์แผนที่ Google Map :  https://goo.gl/maps/YRjn4XMsoxL2

สถานที่สอบจังหวัดลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ถนนลำปาง-แม่ทะ หมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

- ลิงค์แผนที่ Google Map : https://goo.gl/maps/FwZ7ia2L7HM2

ข้อควรปฏิบัติในการเข้าทดสอบมีดังนี้

1. ผู้เข้าสอบไม่สามารถเปลี่ยนวัน, เวลาและสถานที่ทดสอบได้จากที่ได้กำหนดตามประกาศ

2. ผู้เข้าสอบจะไม่ได้รับอนุญาตเข้าสอบ ถ้าไม่มาตามเวลาที่กำหนด

   (ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าห้องเตรียมความพร้อมก่อนที่จะได้รับการทดสอบตามวันเวลาที่กำหนด)

3. ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน(หนังสือเดินทาง) หรือบัตรสมัครสอบมาเพื่อยืนยัน   

    ความถูกต้อง จึงจะอนุญาตให้เข้าทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลี

o ประกาศผลผู้สอบผ่านการคัดเลือกรอบแรก : วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

    เว็บไซต์ www.hrdkoreathailand.com, https://www.doe.go.th/overseas

o รายชื่อ, วันเวลาและสถานที่สอบสามารถดูได้จากไฟล์ที่แนบมาด้วยนี้

    1. ไฟล์รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสำหรับผู้สมัครสอบที่กรุงเทพฯและจังหวัดอุดรธานี  (สอบด้วยคอมพิวเตอร์ CBT)

    2. ไฟล์รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสำหรับผู้สมัครสอบที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดลำปาง (สอบด้วยกระดาษ PBT)

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

แก้ไขข้อคิดเห็น

ป้อนรหัสผ่านของคุณเพื่อแก้ไขโพสต์

ลบความคิดเห็นลบโพสต์

ป้อนรหัสผ่านเพื่อลบโพสต์